URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS
Grupa strategiczna
Zespoły tematyczne
EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”
UrbanLab Gdynia
GDYNIA Z NAGRODĄ ZA JAKOŚĆ ŻYCIA
ZNAMY SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLABU DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI.
DRUGI DZIEŃ FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI W PPNT GDYNIA
CO TAKIEGO TWORZYMY W GDYNI?

LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

UrbanLab to innowacyjna forma współpracy, łącząca pomysły mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Z podobnych metod korzystają czołowe europejskie miasta, a Gdynia od ubiegłego roku testuje koncepcję tego instrumentu oraz dostosowuje jego formułę do potrzeb gdynian i gdynianek. Podstawowym założeniem UrbanLab Gdynia jest wymiana wiedzy i doświadczeń różnych grup, a przede wszystkim – wspólne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed miastami. Metoda ta zakłada szereg działań umożliwiających i wzmacniających współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, urzędników oraz biznesu. Efekty tej współpracy to nowe rozwiązania i procesy, dzięki którym miasto będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.

Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem, jest równoczesna dyskusja oraz poszukiwanie rozwiązań na globalne wyzwania. To ambitne zadanie realizujemy włączając dotychczas niepołączonych – zarówno wewnątrz Urzędu Miasta, jak i pomiędzy sektorami, czy specjalnościami. UrbanLab to trzyletni eksperyment, z którego korzystać będzie nie tylko Gdynia, ale też dowolne zainteresowane miasto – mówi Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia.

Z drugiej strony, UrbanLab Gdynia realizuje działania, z których lokalna społeczność może korzystać już teraz. To m.in. wykłady i dyskusje w UrbanCafé prowadzone online, a następnie udostępniane w formie filmów i podcastów, by każdy mógł w nich uczestniczyć lub odsłuchać w dogodnej chwili. Zespół UrbanLab we współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania zasila także gdyńską bazę otwartych danych, która jest źródłem wiedzy i informacji o mieście. W trakcie jest też przygotowanie platformy DECIDIM, czyli narzędzia online wspierającego procesy konsultacji społecznych i partycypacji. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z trwającymi konsultacjami społecznymi oraz wzięcia udziału w procesach miastotwórczych – wszystko w jednym miejscu online.

Gdynia rozwija się w oparciu o potencjał swoich mieszkańców i mieszkanek. To dlatego tak ważne jest angażowanie gdynian i gdynianek w życie miasta – także w zakresie globalnie wyzwań takich jak partycypacja, adaptacja do zmian klimatu oraz radzenie sobie ze skutkami pandemii. UrbanLab Gdynia umożliwia współpracę różnych środowisk. Miejsce szeroko otwarte na osoby, które mieszkając w Gdyni, najlepiej znają potrzeby, na jakie powinniśmy razem odpowiadać. Zachęcamy wszystkich do działania! – zachęca Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Wyzwania, na które odpowiada UrbanLab Gdynia, są bez wątpienia ważne globalnie i kluczowe dla przyszłości. Efekty działań podejmowanych w skali lokalnej, będą widoczne długofalowo, ale z tych pierwszych mieszkańcy mogą korzystać już dziś. UrbanLab Gdynia, poza wypracowywaniem narzędzi i polityk, to także spotkania, debaty i warsztaty podnoszące kompetencje oraz wspierające rozwój osobisty. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu w UrbanLab Gdynia jego uczestnicy będą wzmacniać się także w roli miejskich liderów zmian – mówi Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji.

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS

Między innymi rewitalizacji, centrom sąsiedzkim Przystań oraz UrbanLabowi poświęcona była pierwsza wizyta studyjna online w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rokrocznie na przełomie czerwca i lipca  międzynarodowe konsorcjum 5 uniwersytetów (Aalborg, Lincoln, Lizbona, Paryż i Warszawa) organizuje szkołę letnią on-line dla studentów programu Advanced Development in Social Work (https://socialworkadvances.org/ ). Jest to 16 praktyków pracy socjalnej, którzy kształcą się podczas studiów magisterskich do pracy w obszarze międzynarodowej pracy socjalnej.

Innowacje społeczne to temat tegorocznej szkoły letniej, w której uczestniczą studenci i profesorowie z Hong Kongu, Ukrainy, Chin, Gruzji, Egiptu, Libii, Niemiec, Ghany, Trynidad i Tobago, Indie, Nepalu, Pakistanu, Ugandy, Filipin, Japonii, Polski, Stanów Zjednoczonych.

Podczas „zajęć” on-line w tegorocznym programie wybór prelegentów dokonywany był tak, aby pokazać studentom  organizacje o różnym zasięgu realizujące programy z obszaru „społeczne innowacje”.

Do  przeprowadzenia prelekcji  zostało zaproszone Laboratorium Innowacji Społecznych, jako instytucja, która realizuje programy  o zasięgu ogólnomiejskim, w których każdy mieszkaniec jest odbiorcą i twórcą. Gdzie działania  dotyczą bardzo często konkretnego miejsca i lokalności.

Idea “Think globaly act localy” rezonuje w każdym ze środowisk kulturowych, które łączy program szkoły letniej on-line. Laboratorium zostało zaproszone  również, jako organizacja działającą w ramach budżetu i administracji miasta, a jednak pracująca nad innowacjami w strukturze oddolnych inicjatyw. .

Prezentację Laboratorium Innowacji Społecznych poprowadziła Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS, on-line w środę 1 lipca.

Pierwsza część to przedstawienie Laboratorium Innowacji Społecznych, jako organizacji realizującej i wdrażającej nowatorskie rozwiązania, wychodzące naprzeciw społecznym wyzwaniom, społecznym oczekiwaniom oraz pokazanie spektrum działań LIS i roli, jaką spełnia w mieście oraz  krótkie omówienie realizowanych programów i projektów. Podstawowe programy to: Rewitalizacja-GdyniaOdNowa, Budżet Obywatelski, Sieć centrów sąsiedzkich – Przystań, centrum innowacji młodzieżowych – Wymiennikownia oraz UrbanLab.

Zaprezentowane projekty: System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, Rozwój usług społecznych w Gdyni, Rewitalizacja Usług Społecznych – Gdynia OdNowa, Inkubator Innowacji Społecznych.

Druga część to szczegółowa opowieść o działaniach konkretnego programu i innowacjach społecznych, które są w nim rozwijane czyli UrbanLab.  UrbanLab zaprezentowały Monika Chabior, Magda Żółkiewicz i Magda Dębna.

UrbanLab Gdynia to trzyletni eksperyment wdrożeniowy obejmujący przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. To identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Pilotażowa koncepcja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

UrbanLab został wybrany do prezentacji w szkole letniej on-line z uwagi na jego nowatorski program i działania zarówno z mieszkańcami  jak i urzędnikami i instytucjami zaangażowanymi w kreowanie życia społecznego miast w odpowiedzi na zdefiniowane wyzwania (w 2019 r. – partycypacja, w 2020 – adaptacja do zmian klimatu oraz wyzwania miast związane z pandemią COVID-19.).

Spotkanie on-line było okazją do wymiany wiedzy i wniosków wynikających z praktyki i realizacji programów i projektów.

Było również możliwością do podzielenia się doświadczenie z kreowania i wdrażania innowacji społecznych czy też prowadzenie tzw. living labów, którego przykładem jest nasz gdyński UrbanLab.

Grupa strategiczna

Grupa Strategiczna to zespół wyznaczający kierunki rozwoju UrbanLabu Gdynia. W jej skład wchodzą ogólnopolscy eksperci i ekspertki w temacie zarządzania miastem i rozwiązań dla miast, w tym Prezydent Gdyni i Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni. Grupa powołana jest na trzy lata. To od niej zależy, czym będzie zajmował się UrbanLab w danym roku oraz w jaki sposób będzie ewoluował w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych metod znajdywania rozwiązań.

NA ZAPROSZENIE PREZYDENTA GDYNI DO GRUPY STRATEGICZNEJ DOŁĄCZYLI:

• Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego;

• dr hab. Kacper Pobłocki – antropolog i społecznik, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego;

• dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;

• Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską;

• prof. Michał Stangel – architekt, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej;

• Aleksandra Zemke – absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka hiszpańskiej organizacji Smilemundo.

Zespoły tematyczne

Zespół tematyczny to powoływana co roku grupa lokalnych ekspertów i ekspertek w określonej dziedzinie, której zadaniem jest diagnoza wyzwań w danym obszarze tematycznym i wspólne wskazanie pomysłów radzenia sobie z nimi. To forma przestrzeni dla dialogu i dyskusji o mieście w zakresie konkretnie zdefiniowanego wyzwania. W ramach prac zespołu tematycznego określany jest także zakres modułu tematycznego Programu Kompetencji Miejskich oraz zlecane są badania i konsultacje ważnych dla obszaru problemowego tematów. Tutaj też powstają pomysły na innowacje, których testowanie zapewnia UrbanLab.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI W 2019 ROKU

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

• Małgorzata Bujak – organizatorka wydarzeń, m.in. Festiwalu i Biennale Sztuki, projektu Map Sentymentalnych czy projektu Szyldy. Odpowiedzialna również za koordynację wolontariuszy i prowadzenie social mediów. Związana z organizacją Traffic Design;

• Klaudia Jarecka-Świeca – pedagożka, testerka i artystka. Realizuje głównie projekty związane z partycypacją społeczną w dzielnicach w trakcie rewitalizacji, a także angażujące mieszkańców w powstawanie dzieł. Związana z organizacją Miejsce Tworzenia;

• Marek Radyko – trener III sektora, znawca konkursów grantowych. Organizator i pomysłodawca projektów dla dużych grup odbiorców, w tym także wydarzeń związanych z psychologią, promowaniem sportu czy edukacją obywatelską. Na co dzień zajmuje się edukacją – jest dyrektorem jednej z wiodących niepublicznych szkół w województwie pomorskim. Wiceprezes stowarzyszenia In Gremio prowadzącego m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

• Martyna Regent – inicjatorka i koordynatorka Maratonów Pisania Uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowana rozwojem przestrzennym miasta i aktywnością obywatelską w tym obszarze. Na co dzień związana z organizacją Miasto Wspólne;

• Magdalena Warmowska – członkini zarządu Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego SPOT Światłowcy. Obecnie pracowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.


Przedstawiciele rad dzielnic:

• Paweł Musiał – posiada ośmioletnie doświadczenie jako radny dzielnicy Leszczynki, od dwóch kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pomysłodawca projektów włączających mieszkańców w aktywność lokalną oraz inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Współtwórca idei Forum Gdyńskich Rad Dzielnic oraz portalu informacyjnego dla młodzieży esencjagdynia.pl;

• Piotr Szpajer – obecnie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wielki Kack, podczas kadencji 2015–2019 członek Komisji Inwestycyjnej, Informacyjnej, Sportu i Turystyki, zaangażowany w działalność Forum Gdyńskich Rad Dzielnic i rozwijanie budżetu obywatelskiego w Gdyni.


Przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Gdyni:

• Salwiusz Marchel – kierujący Samodzielnym Referatem ds. Organizacji Pozarządowych odpowiadającym za koordynację, ewaluację i rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za koordynację udzielania pomocy prawnej;

• Tomasz Kamiński – kierownik Biura ds. Dzielnic, komórki Urzędu Miasta Gdyni zajmującej się wsparciem jednostek pomocniczych samorządu. W swojej pracy działa na styku rad dzielnic i urzędów, aktywnie włączając się w obszary, w których decydują mieszkańcy;

• Ewa Stokłuska – w czasie prac zespołu kierująca Działem Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych. Obecnie zastępca dyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z partycypacją obywatelską, konsultacjami społecznymi i rozwijaniem standardów budżetów obywatelskich.

• Aleksandra Markowska (dołączyła do zespołu w ostatnim miesiącu prac) – dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznych, kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych społecznie rozwiązań.


Radni Miasta Gdyni:

• Jakub Ubych – pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. dzielnic, radny miasta wywodzący się z III sektora i silnie z nim związany. Koordynator projektów grantowych, w tym z dofinansowaniem ze środków europejskich. Przez lata przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Z wykształcenia informatyk, pasjonat nowych technologii;

• Anna Myszka – zaangażowana w prace na rzecz placówek edukacyjnych, co przełożyło się na współtworzenie Gdyńskiego Forum Rad Rodziców. Pasjonatka budżetu obywatelskiego, z sukcesem wprowadzająca wraz ze społecznością szkolną projekty zmieniające przyszkolne obiekty sportowe. Popularyzatorka inicjatyw oddolnych zmieniających najbliższe otoczenie; • Marika Domozych – przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta. Swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w 2012 roku po uzyskaniu mandatu radnej Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji, a po roku została wybrana na przewodniczącą. Przygotowywała wydarzenia dla uczniów szkół, dzięki czemu nauczyła się organizacji pracy i zarządzania grupą oraz projektem.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2020 DS. ADAPTACJI MIASTA GDYNIA DO ZMIAN KLIMATU

• Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, odpowiadający m.in. za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, pozyskiwanie funduszy europejskich, administrację architektoniczno-budowlaną, innowacje społeczne. Od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w kształtowanie rozwoju Gdyni;

• Bartosz Frankowski – naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia. Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu koordynuje działania komórek miasta w tym zakresie;

• Krzysztof Martusewicz – główny specjalista w Referacie Adaptacji do Zmian Klimatu Wydziału Środowiska UM Gdyni. Specjalizuje się w obszarze hydrologii, zmian klimatu i gospodarki odpadami, wykorzystuje do pracy oprogramowanie GIS;

• Arkadiusz Trzeciak – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdynia. Koordynuje prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miasta oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi;

• Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, odpowiadającego za sprawy związane z remontami komunalnych budynków i lokali użytkowych oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;

• Tadeusz Schenk – naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia. Koordynuje kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzoruje estetykę terenów i obiektów w mieście. Doświadczony leśnik;

• Iwona Pianka – p.o. naczelnika Wydziału Administracyjnego. Odpowiada za utrzymanie stanu technicznego i estetycznego budynków UM, kompleksową obsługę komórek organizacyjnych, nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi w budynkach i lokalach podległych UM;

• Hanna Górecka-Banasik – kieruje Samodzielnym Referatem ds. Energetyki, odpowiadającym za politykę energetyczną, poprawę efektywności energetycznej, monitoring zużycia energii, doradztwo energetyczne, dotacje ekologiczne na instalację odnawialnych źródeł energii;

• Alicja Pawłowska – kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością UM Gdyni. Specjalizuje się w zakresie równoważenia rozwoju transportu miejskiego;

• Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej;

• Iwona Markešić – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, architekt i urbanista. Odpowiada za organizowanie pracy biura oraz nadzór nad całością jego zadań, w tym m.in. nad wykonywaniem prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni;

• Andrzej Ryński – zastępca dyrektora ds. infrastruktury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. Nadzoruje utrzymanie obiektów, infrastruktury dotyczącej retencji i odprowadzania wód opadowych. Koordynuje projekt KLIMATyczne Centrum, związany m.in. z powiększeniem obszarów zwiększających retencję;

• Joanna Krukowska – kierowniczka UrbanLab Gdynia w Laboratorium Innowacji Społecznych, socjolożka, badaczka społeczna. Specjalizuje się w obszarach partycypacji obywatelskiej, zmiany klimatu, społecznych kontekstów jedzenia. Podejmuje tematy ogrodów społecznościowych, food-sharingu i meal-sharingu.

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2021 DS. ADAPTACJI DO ŻYCIA W I PO PANDEMII:

Rada Ekonomiczna:

 • Katarzyna Gruszecka – Spychała – wiceprezydent ds. gospodarczych,
 • Krzysztof Borusowski – Best SA,
 • Katarzyna Wierzbowska – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Fundusz Black Swan,
 • Dariusz Bazeli – ABSL Chapter Tricity,
 • prof. Dariusz Filar – Uniwersytet Gdański,
 • prof. Anna Jurkowska Zeidler – Uniwersytet Gdański,
 • Magdalena Reńska – Eurostyl,
 • dr Marek Głuchowski – Gdański Klub Biznesu,
 • Anna Lewit – hotel Quadrille, Gdyńska Rada Turystyki,
 • dr hab. Marcin Wołek – Rada Miasta Gdyni, Uniwersytet Gdański,
 • Agata Witczak –  Refintiv
 • Bartłomiej Pawlak – Polski Fundusz Rozwoju,
 • Leszek Kopeć –  Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Rada Społeczna:

 • Michał Guć – wiceprezydent ds. innowacji,
 • Kuba Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA,
 • Ida Bocian – Fundacja Klinika Kultury,
 • Marianna Sitek – Wróblewska – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
 • Jarosław Józefczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,
 • dr hab. Sylwiusz Retowski – Uniwersytet SWPS

EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”

Od dziś na stronie LIS dostępny jest ebook „UrbanLab Gdynia. Poznajmy się na mieście”, który przygotowywano z myślą o konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”.

Przybliża on ideę urban labów, działalność UrbanLab Gdynia oraz porusza kwestie partycypacji społecznej i otwartych danych. W środku znajduje się również niepublikowany wcześniej wywiad z Prezydentem Miasta Gdyni.

To swego rodzaju prolog do konferencji przeniesionej na drugą połowę roku i mamy nadzieję, że zachęci do udziału kolejne osoby.

Pobierz ebooka TUTAJ

#becomingthecity #zostańwdomu #wGdyni

UrbanLab Gdynia

UrbanLab Gdynia to przestrzeń. Otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście z jednej strony, konkretne pomieszczenia – sala konferencyjna, biuro, kuchnia – z drugiej. UrbanLab to formuła – sposób patrzenia na miasto. To proces wspólnego wskazywania wyzwań, pracy nad najlepszymi narzędziami, by sobie z nimi radzić. Jakość naszej pracy zależy w pełni od ludzi – mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz urzędników i urzędniczek podejmujących decyzje w ich imieniu. Sami nie tworzymy innowacji. By nasze działania zmieniały społeczną rzeczywistość na lepsze, potrzebujemy wypełnić wspomnianą przestrzeń tymi, którzy o miejskich realiach wiedzą najwięcej. Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem jest stworzenie i zapewnienie optymalnych warunków dla społecznego dialogu oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego na edukację obywatelską, rozwoju umiejętności empatycznego patrzenia z różnych społecznych perspektyw, zwiększania świadomości uwarunkowań działania i rozwoju miasta. Chodzi też o bardziej prozaiczny fundament, czyli dogodne i wygodne miejsce spotkań, gdzie można usiąść, napić się dobrej kawy. I poznać się. Na mieście.

GDYNIA Z NAGRODĄ ZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Spośród analizowanych ćwierć miliona miast na świecie, Gdynia – jako jedyne miasto z Polski znalazła się w gronie najlepszych 22. Szczegółowe przesłuchania przedstawicieli wszystkich, zakwalifikowanych do ostatniego etapu miast odbyły się w minionych dniach w Rzymie. Ostatecznie Gdynia w kategorii od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców znalazła się na podium zdobywając trzecie miejsce. Współorganizatorem konkursu jest UNEP – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana w celu ochrony środowiska.

– Od lat konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, której celem jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb obecnych mieszkańców, jak i kolejnych pokoleń gdynian. Dlatego, niezmiernie cieszy, że grono międzynarodowych ekspertów potwierdziło słuszność naszych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

LivCom Awards to niezwykle prestiżowy i jedyny na świecie ranking, który koncentruje się na jakości życia, starając się nagrodzić i wskazać te miasta, w których żyje się po prostu najlepiej (liveable). Przeglądu i oceny prezentacji dokonuje międzynarodowy panel jurorów składający się ze specjalistów ds. środowiska i zarządzania krajobrazem. W poprzednich edycjach finalistami były m.in. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), szwedzkie Malmo, australijskie Port Fairy czy Honolulu (USA).

– Procedura konkursowa trwała kilka miesięcy. Już w samym Rzymie byliśmy zobligowani do przedstawienia blisko godzinnej prezentacji o Gdyni opowiadając o lokalnych rozwiązaniach skoncentrowanych na mieszkańcach i jakości życia. Każde z nich musieliśmy udowodnić twardymi danymi. To wyróżnienie niezwykle cieszy i jest swoistego rodzaju potwierdzeniem, że jako gdynianie radzimy sobie naprawdę znakomicie – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Celem LivCom Awards jest rozwijanie i dzielenie się najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie miast przyjaznych do życia. Tegoroczna edycja mocno koncentrowała się na problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Każdego roku społeczności, które spotkają się na finałach LivCom Award, wymieniają się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz łączą siły, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom.

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia oraz Małgorzata Czaja, kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania UM Gdyni z pamiątkowym dyplomem z LivCom Awards 2019 // fot. Kamil Złoch

Finał tegorocznych LivCom Awards 2019 odbył się na Uniwersytecie Rzymskim Tor Vergata w dniach 11–13 grudnia. Do finałów zaproszono 22 miasta i 34 projekty z ponad 30 krajów. Prezentacje zostały podzielone na 5 kategorii wg populacji miast. Gdynia znalazła się w ścisłym finale z fińskim OuluAmbon z Indonezji, Xicheng District w Chinach oraz Bergen w Norwegii ustępując miejsca jedynie dwóm ostatnim.

Dokonania gdynian na konferencji prezentowali kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania – Małgorzata Czaja, koordynator pierwszego w Polsce UrbanLab Gdynia – Przemysław Górski oraz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Bartosz Bartoszewicz.

ZNAMY SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLABU DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI.

Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”. Składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy, czyli z: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Dzielnic; 2 radnych Rady Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta; 2 przedstawicieli rad dzielnic, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów; 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek budżetowych Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta.

Otwarty nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad dzielnic prowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych, otrzymując 19 zgłoszeń: 9 od przedstawicieli organizacji pozarządowych, 8 od przedstawicieli rad dzielnic oraz 1 od osoby, która zaznaczyła, że jest reprezentantką obu kategorii. Zgodnie z par. 6 Regulaminu Zespołu Tematycznego UrbanLabu Gdynia do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, ocenie poddano wszystkie formularze spełniające wymogi formalne. Każdy z członków komisji dokonywał oceny formularzy kierując się doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami kandydatów, opisanym przez kandydata w formularzu.

W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/pracą ze społecznością lokalną/ działaniem w organizacjach pozarządowych oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

W przypadku przedstawicieli rad dzielnic ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/działalnością w radach dzielnic/pracą ze społecznością lokalną oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

Komisja wyłoniła i zarekomendowała Prezydentowi do przyjęcia do Zespołu Tematycznego siedmiu kandydatów z najwyższą uzyskaną liczbą punktów –  pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 przedstawicieli rad dzielnic. Są to:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Bujak (Stowarzyszenie Traffic Design),
 • Klaudia Jarecka-Świeca (Fundacja Miejsce Tworzenia),
 • Marek Radyko (Stowarzyszenie In gremio),
 • Martyna Regent (Stowarzyszenie Miasto Wspólne)
 • Magdalena Warmowska (Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop).

Przedstawiciele rad dzielnic:

 • Paweł Musiał (Rada Dzielnicy Leszczynki)
 • Piotr Szpajer (Rada Dzielnicy Wielki Kack).

Tym samym w rekomendowanym składzie reprezentacji znaleźli się przedstawiciele dwóch różnych rad dzielnic oraz czterech typów organizacji: organizacji działającej w obszarze wsparcia rozwoju trzeciego sektora, w tym rozwiązań parasolowych i systemowych miejskich; organizacji zrzeszającej mieszkańców, wspierających działania oddolne, partycypację; organizacji działającej w obszarze działań pomocowych, społecznych, związanych z integracją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na obszarach wymagających szczególnego wsparcia – w zakresie partycypacji grup „trudno słyszalnych” oraz organizacji działających w obszarze kultury.

Kompletny skład Zespołu Tematycznego, powołanego zarządzeniem przez Prezydenta, przedstawia się następująco:

 • Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu;
 • Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
  1. Członek Zespołu: Anna Myszka,
  2. Członek Zespołu: Marika Domozych;
 • Przedstawiciele rad dzielnic:
  1. Członek Zespołu: Paweł Musiał,
  2. Członek Zespołu: Piotr Szpajer;
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Członek Zespołu: Małgorzata Bujak,
  2. Członek Zespołu: Klaudia Jarecka-Świeca,
  3. Członek Zespołu: Marek Radyko,
  4. Członek Zespołu: Martyna Regent,
  5. Członek Zespołu: Magdalena Warmowska;
 • Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:
  1. Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic;
  2. Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych;
  3. Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych.

Prace zespołu rozpoczną się w już czerwcu i potrwają minimum do grudnia 2019 roku.

Załącznik: Zarządzenie Prezydenta wraz z z regulaminem.

DRUGI DZIEŃ FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI W PPNT GDYNIA

6. Forum Praktyków Partycypacji w tym roku po raz pierwszy odbywało się w Trójmieście. Gospodarzem drugiego dnia była Gdynia. 11 czerwca praktycy partycypacji – działacze społeczni, pozarządowi i urzędnicy – spotkali się w  Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by wziąć udział w sesjach dyskusyjnych, prelekcjach i warsztatach dotyczących włączania mieszkańców w procesy zarządzania miastem i społecznościami lokalnymi.

Tegoroczna odsłona Forum (poprzednie odbywały się m.in. we Wrocławiu, Warszawie i Lublinie) ściągnęła do Trójmiasta blisko 300 uczestników z 60 różnych miejscowości i 4 krajów: Polski, Gruzji, Ukrainy i Rosji. Wydarzenie zostało wpisane we wspólne świętowanie miast 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

– Partycypacja to włączanie mieszkańców do procesów zarządzania miastem i społecznościami lokalnymi, to bardzo cenne narzędzie. Będziemy się zastanawiali wspólnie, jak te procesy porządkować, wzmacniać, nadawać im nowy kształt, żeby były one z jednej strony skuteczne, a z drugiej atrakcyjne dla mieszkańców – mówił pierwszego dnia, na otwarciu Forum w Europejskim Centrum Solidarności Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

23 tematy podzielone na 3 bloki i podsumowująca sesja plenarna. Tak wyglądał drugi dzień Forum Praktyków Partycypacji. Uczestnicy mogli wybierać spośród takich tematów, jak budżet partycypacyjny w szkołach, dostępność procesów partycypacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami czy narzędzia partycypacyjne na obszarach rewitalizowanych. Rozmawiano również o formach promocji konsultacji społecznych czy sposobach na radzenie sobie z hejtem w internecie. W tym roku Forum miało również charakter wymiany doświadczeń międzynarodowych. Podczas jednej z sesji omówiono reformę ukraińskich samorządów i ich podejście do konsultacji społecznych.

Organizatorem Forum była Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Sopotu, Europejskim Centrum Solidarności oraz Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. W organizację Forum zaangażowało się również gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych. O innowacjach społecznych na przykładzie Urban Labu opowiedział jego kierownik merytoryczny – Przemysław Górski. Ewa Stokłuska poprowadziła rozmowę o gdyńskim Budżecie Obywatelskim opowiadając o tym, jakie zmiany we współpracy z mieszkańcami udało się do niego wprowadzić w tym roku (głosowanie rusza 17 czerwca na www.bo.gdynia.pl!).

– Bardzo się cieszę, że po kilku Forach Praktyków Partycypacji w Warszawie zapadła decyzja, aby Fora zaczęły podróżować po kraju. Jest w tym ogromny potencjał, który najlepiej widać po liczbie osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w tym wydarzeniu. W tym roku mamy wielu gości z całego obszaru metropolitalnego, nie tylko z Trójmiasta, co przekłada się na mnogość doświadczeń i możliwości ich wymiany między osobami, które zajmują się partycypacją. Kończąc 6. Forum Praktyków Partycypacji, chciałbym abyśmy rozjechali się do naszych miejsc pracy z myślą o tym, jak przełożyć nowe kontakty i pomysły na włączenie jeszcze większej liczby osób w procesy partycypacyjne. Jak powodować, by czuły się współodpowiedzialne za nasze miasta i regiony. Życzę wszystkim, aby pomysły, które podczas Forum wykiełkowały – zaowocowały i żebyśmy się spotkali za rok w jeszcze szerszym gronie. – podsumował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji na sesji plenarnej kończącej Forum.

CO TAKIEGO TWORZYMY W GDYNI?

• URBANLAB – Jak to działa?
• GRUPA STRATEGICZNA określa obszar tematyczny
• ZESPÓŁ TEMATYCZNY formułuje wyzwania
• INKUBATOR INNOWACJI wspomaga społecznych innowatorów
• GRUPY ROBOCZE pracują nad rozwiązaniami
• WSPÓLNIE sprawdzamy jakość rozwiązań

URBANLAB – Co takiego tworzymy w Gdyni?

Czym jest UrbanLab? To metoda pracy – uporządkowany mechanizm dyskutowania o skomplikowanych tematach. To przede wszystkim sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni, miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Jak to konkretnie działa i czym różni się od innych, obliczonych na podobne rezultaty, przedsięwzięć i instytucji, organizacji, firm?

Funkcjonowanie współczesnego miasta i zarządzanie nim opiera się na dialogu – nie tylko na decyzjach podejmowanych przez polityków i urzędników, ale także na umożliwianiu mieszkańcom współdecydowania o kierunkach rozwoju miejsca, w którym żyją. Celem UrbanLabu jest tworzenie rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami, w duchu efektywnego zarządzania i jak najlepszego odpowiadania na potrzeby mieszkańców. To, co czyni ten mechanizm nowatorskim, to faktyczne i pełne włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych stron.

Każde działanie, od tych najbardziej doraźnych, skierowanych do niewielkich wspólnot czy obliczonych na zmianę w niewielkim obszarze, po te duże – obejmujące całościowe polityki miejskie, będzie podejmowane przy udziale osób zarządzających miastem i tych, na których życie mają wpływać wypracowywane rozwiązania.

Zadaniem UrbanLabu jest budowa obustronnego zaufania pomiędzy podejmującymi decyzje a tymi, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. To tworzenie zaangażowanej „publiczności” dla wypracowywanych rozwiązań – sprzyjającej, trzymającej kciuki za wspólny projekt, liczącej na to, że stworzone rozwiązanie zadziała, gotowej je wspierać, promować, informować o nim innych.

O innowacyjnym charakterze UrbanLabu będą świadczyły jego produkty, których nie trzeba będzie odgórnie narzucać, zachęcać do wykorzystania – ich zrozumienie i budowa poparcia dla nich są wpisane w samą procedurę ich tworzenia.

URBANLAB – Jak to działa?

GRUPA STRATEGICZNA określa obszar tematyczny

Zagadnienia, którymi będzie zajmować się UrbanLab będą wybierane corocznie. O tematyce będzie decydowała GRUPA STRATEGICZNA – zespół ogólnopolskich ekspertów i ekspertek w tematyce rozwoju miast, wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta i władz Gdyni. Grupa będzie spotykała się kilka razy w roku. Jej praca będzie opierała się na raportach, diagnozach i dokumentach strategicznych, które już powstały, bądź będą powstawać w poszczególnych jednostkach miejskich oraz na wiedzy jej członków na temat wyzwań stojących współcześnie przed miastami, globalnych trendów i lokalnych uwarunkowań.

Wybór tematu na kolejny rok pracy UrbanLabu, to nie jedyne zadanie GRUPY STRATEGICZNEJ. Do jej obowiązków będzie także należała ewaluacja działania całego programu: odpowiedź na pytania o to, czy UrbanLab faktycznie wpływa na większe zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek  w tworzenie miejskich polityk i czy prowadzone działania istotnie sprzyjają rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów.

ZESPÓŁ TEMATYCZNY formułuje wyzwania

O ile GRUPA STRATEGICZNA zna się wyzwaniach i jest w stanie wskazywać problemy, uwzględniając szerszą perspektywę rozwojową, o tyle dla skutecznego działania UrbanLabu potrzebny jest także specjalistyczny zespół znający lokalny kontekst, reprezentujący różne grupy lokalnych interesariuszy. Taką grupą będzie, powoływany co roku, ZESPÓŁ TEMATYCZNY.

W skład ZESPOŁU TEMATYCZNEGO wejdą zarówno przedstawicielki i przedstawiciele struktur miejskich, jak i pozostałych sektorów – biznesu oraz organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów.

Celem jego działania jest wskazanie najważniejszych problemów w ramach określonego przez GRUPĘ STRATEGICZNĄ obszaru tematycznego i sformułowanie konkretnych wyzwań, którymi trzeba się zająć. To nie wszystko: do wyzwań ZESPÓŁ TEMATYCZNY będzie dobierał odpowiednie ścieżki pracy nad nimi. Decyzją ZESPOŁU może zostać uruchomiony Inkubator Innowacji, mogą także powstać konkretne grupy robocze. Katalog narzędzi będzie się zmieniał, w zależności od specyfiki wyznaczonych wyzwań.

W tym roku powstanie m.in. grup robocza, której zdaniem będzie przygotowanie warunków do wdrożenia internetowej platformy dialogu, wzorowanej na otwartych rozwiązaniach technologicznych stosowanych w Europie Zachodniej.

INKUBATOR INNOWACJI wspomaga społecznych innowatorów

GRUPA STRATEGICZNA wyznacza obszar działania, ZESPÓŁ TEMATYCZNY opracowuje zagadnienia w ramach obszaru i dalej kieruje pracę UrbanLabu na różne ścieżki. Pierwszą z nich jest wspomniany już INKUBATOR INNOWACJI.

INKUBATOR służy tworzeniu rozwiązań o mniejszej skali, bardziej doraźnych, istotnych z perspektywy konkretnych grup mieszkańców i mieszkanek.

Tematykę innowacji poszukiwanych w danym roku wyznacza ZESPÓŁ TEMATYCZNY. Po jej określeniu, w UrbanLabie znajdzie się miejsce dla 20 innowatorów i innowatorek. Każdy z nich otrzyma wsparcie (w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i możliwości przedyskutowania swoich pomysłów z przedstawicielami struktur miejskich) w dopracowaniu prototypu wymyślonej przez siebie innowacji. Dziesięciu innowatorów otrzyma dofinansowanie – środki na sprawdzenie skuteczności swojego pomysłu oraz jego przygotowanie do dalszego wdrożenia w mieście.

GRUPY ROBOCZE pracują nad rozwiązaniami.

GRUPA ROBOCZA będzie pracowała na nieco innym poziomie niż innowatorzy w inkubatorze. Zadaniem GRUPY ROBOCZEJ jest przygotowanie rozwiązań dla konkretnego problemu, ale o bardziej systemowym charakterze, w większej skali, kompleksowo wpływających na rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z wyzwaniami w skali całego miasta.

W skład GRUPY, w zależności od postawionego przed nią zadania, wejdą zarówno osoby z odpowiednią wiedzą w danym temacie, jak i przedstawiciele i przedstawicielki mieszkańców Gdyni. Ich praca będzie opierała się, z jednej strony  – na materiałach otrzymanych z Miasta, z drugiej – będzie bazowała na doświadczeniu i dialogu, ciągłej wymianie perspektyw, patrzeniu na problem oczami innych.

WSPÓLNIE sprawdzamy jakość rozwiązań.

Przedstawiona powyżej mechanika działania UrbanLabu zapewnia, po pierwsze – dobór odpowiednich specjalistów i specjalistek do właściwych im tematów, po drugie – dobór odpowiednich narzędzi poszukiwania rozwiązań do skali i specyfiki wyzwania. Ze względu na łączenie w poszczególnych grupach i zespołach osób decyzyjnych oraz tych, których decyzje dotyczą, UrbanLab zapewnia różne sposoby patrzenia na wyzwanie, narzędzia, efektywność wdrażania rozwiązań.

Grupy pracujące w ramach wspomnianych powyżej zespołów są ograniczone liczbowo. Same w sobie nie zapewniają więc odpowiedniej otwartości na głosy wszystkich potencjalnych interesariuszy prowadzonych w UrbanLabie działań.

Głos zewnętrzny jest ważny – im lepsze rozpoznanie społeczne, nad czym pracuje UrbanLab, tym większe zaangażowanie na późniejszych, wdrożeniowych etapach. I w drugą stronę – im szerszy kontekst społeczny, im więcej osób zabierze głos w dyskusji, tym większa szansa na stworzenie lepszych, skuteczniej trafiających w społeczne potrzeby rozwiązań.

Dlatego, poza „szukaniem dziur w całym i ich zasypywaniem”, UrbanLab ma także swoje fizyczne miejsce – przestrzeń spotkań mieszkańców i mieszkanek, urzędników, organizacji i innych. Siedziba UrbanLabu mieści się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (budynek IV, przy al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej).

W przestrzeni UrbanLabu obowiązują standardy partycypacji obywatelskiej. Zespół UL nie tylko tworzy program -– zaprasza także do jego współtworzenia innych. Przestrzeń ta służy nauce w obie strony – w trakcie spotkań będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w poszczególnych zespołach i jak udoskonalić wypracowywane pomysły.

W przestrzeni UrbanLabu znajdzie się także SKRZYNKA POTRZEB, do której każdy będzie mógł wrzucić swoje uwagi dotyczące funkcjonowania miasta. Opinie i rekomendacje będą przekazywane grup i zespołów, i analizować w gronie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie UrbanLabu. Razem będą stanowiły dodatkowy argument przy wybieraniu kolejnych tematów dla UrbanLabu, dodatkowy kontekst przy wyborze najbardziej pilnych wyzwań w jego ramach oraz ocenie powstających rozwiązań, zarówno doraźnych, jak i systemowych.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.