URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

NAPRZECIW WYZWANIOM
Jesteśmy w „Ratuszu”!
LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS
Grupa strategiczna
Zespoły tematyczne
EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”
UrbanLab Gdynia
GDYNIA Z NAGRODĄ ZA JAKOŚĆ ŻYCIA
ZNAMY SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLABU DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI.

NAPRZECIW WYZWANIOM

Adaptacja do zmian klimatu oraz do życia po pandemii to wyzwania, nad którymi pracują Zespoły Tematyczne UrbanLab Gdynia.

Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Trzeba im sprostać, by zapewnić wysoką jakość życia mieszkańcom. Poszukiwanie skutecznych, długofalowych rozwiązań, wymaga eksperckiej współpracy międzysektorowej. Z tego wynika powołanie specjalnych zespołów, które opracowują nowatorskie działania możliwe do wdrożenia w Gdyni – mówi wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

GLOBALNE WYZWANIA…

Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania UrbanLab Gdynia, określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta oraz interdyscyplinarne grono ekspertów. To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka grupę tworzą: doradca dla samorządów miast i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof. Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

… LOKALNE ROZWIĄZANIA

Tym samym, decyzją Grupy Strategicznej wyzwaniem roku 2020 jest adaptacja do zmiany klimatu. Wypracowywane rozwiązania mają łagodzić i ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących efekt zmian klimatu. Działania adaptacyjne w tym obszarze koncentrują się m.in. wokół ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, czy działań związanych z gospodarką wód opadowych oraz  zielenią w mieście.

W lutym powołany został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony z przedstawicieli i przedstawicielek różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół ten pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni. Do udziału w pracy UrbanLabu w tym obszarze zaproszeni są także mieszkańcy. Od początku roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do zmian klimatu poświęcone są także tegoroczne działania dwóch komponentów Inkubatora Miejskiego UrbanLab: Programu Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto. Z kolei na przełomie kwietnia i maja, podczas spotkania Grupy Strategicznej, zapadła decyzja o rozpoczęciu analizy kolejnego wyzwania: adaptacji do życia po pandemii, nad którym prace będą trwać do końca 2021 roku.

Nowy Zespół Tematyczny złożony jest z dwóch rad: Ekonomicznej i Społecznej. W skład wchodzą przedstawiciele samorządu, biznesu, NGO i nauki. Celem prac jest m.in. minimalizacja negatywnych skutków pandemii oraz wypracowanie konkretnych narzędzi opowiadających na potrzeby zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorców.

Jesteśmy w „Ratuszu”!

W Gdyni od wielu lat wydawany jest papierowy i elektroniczny tygodnik RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. W numerze wydanym jakiś czas temu ukazała się „dodatkowa wkładka”, w której można zapoznać się z realizowanymi od początku projektu działaniami UrbanLabu oraz planami na przyszłość. Materiał jest dostępny w formie elektronicznej. Zachęcamy do lektury.

LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

UrbanLab to innowacyjna forma współpracy, łącząca pomysły mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Z podobnych metod korzystają czołowe europejskie miasta, a Gdynia od ubiegłego roku testuje koncepcję tego instrumentu oraz dostosowuje jego formułę do potrzeb gdynian i gdynianek. Podstawowym założeniem UrbanLab Gdynia jest wymiana wiedzy i doświadczeń różnych grup, a przede wszystkim – wspólne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed miastami. Metoda ta zakłada szereg działań umożliwiających i wzmacniających współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, urzędników oraz biznesu. Efekty tej współpracy to nowe rozwiązania i procesy, dzięki którym miasto będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.

Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem, jest równoczesna dyskusja oraz poszukiwanie rozwiązań na globalne wyzwania. To ambitne zadanie realizujemy włączając dotychczas niepołączonych – zarówno wewnątrz Urzędu Miasta, jak i pomiędzy sektorami, czy specjalnościami. UrbanLab to trzyletni eksperyment, z którego korzystać będzie nie tylko Gdynia, ale też dowolne zainteresowane miasto – mówi Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia.

Z drugiej strony, UrbanLab Gdynia realizuje działania, z których lokalna społeczność może korzystać już teraz. To m.in. wykłady i dyskusje w UrbanCafé prowadzone online, a następnie udostępniane w formie filmów i podcastów, by każdy mógł w nich uczestniczyć lub odsłuchać w dogodnej chwili. Zespół UrbanLab we współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania zasila także gdyńską bazę otwartych danych, która jest źródłem wiedzy i informacji o mieście. W trakcie jest też przygotowanie platformy DECIDIM, czyli narzędzia online wspierającego procesy konsultacji społecznych i partycypacji. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z trwającymi konsultacjami społecznymi oraz wzięcia udziału w procesach miastotwórczych – wszystko w jednym miejscu online.

Gdynia rozwija się w oparciu o potencjał swoich mieszkańców i mieszkanek. To dlatego tak ważne jest angażowanie gdynian i gdynianek w życie miasta – także w zakresie globalnie wyzwań takich jak partycypacja, adaptacja do zmian klimatu oraz radzenie sobie ze skutkami pandemii. UrbanLab Gdynia umożliwia współpracę różnych środowisk. Miejsce szeroko otwarte na osoby, które mieszkając w Gdyni, najlepiej znają potrzeby, na jakie powinniśmy razem odpowiadać. Zachęcamy wszystkich do działania! – zachęca Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Wyzwania, na które odpowiada UrbanLab Gdynia, są bez wątpienia ważne globalnie i kluczowe dla przyszłości. Efekty działań podejmowanych w skali lokalnej, będą widoczne długofalowo, ale z tych pierwszych mieszkańcy mogą korzystać już dziś. UrbanLab Gdynia, poza wypracowywaniem narzędzi i polityk, to także spotkania, debaty i warsztaty podnoszące kompetencje oraz wspierające rozwój osobisty. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu w UrbanLab Gdynia jego uczestnicy będą wzmacniać się także w roli miejskich liderów zmian – mówi Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji.

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS

Między innymi rewitalizacji, centrom sąsiedzkim Przystań oraz UrbanLabowi poświęcona była pierwsza wizyta studyjna online w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rokrocznie na przełomie czerwca i lipca  międzynarodowe konsorcjum 5 uniwersytetów (Aalborg, Lincoln, Lizbona, Paryż i Warszawa) organizuje szkołę letnią on-line dla studentów programu Advanced Development in Social Work (https://socialworkadvances.org/ ). Jest to 16 praktyków pracy socjalnej, którzy kształcą się podczas studiów magisterskich do pracy w obszarze międzynarodowej pracy socjalnej.

Innowacje społeczne to temat tegorocznej szkoły letniej, w której uczestniczą studenci i profesorowie z Hong Kongu, Ukrainy, Chin, Gruzji, Egiptu, Libii, Niemiec, Ghany, Trynidad i Tobago, Indie, Nepalu, Pakistanu, Ugandy, Filipin, Japonii, Polski, Stanów Zjednoczonych.

Podczas „zajęć” on-line w tegorocznym programie wybór prelegentów dokonywany był tak, aby pokazać studentom  organizacje o różnym zasięgu realizujące programy z obszaru „społeczne innowacje”.

Do  przeprowadzenia prelekcji  zostało zaproszone Laboratorium Innowacji Społecznych, jako instytucja, która realizuje programy  o zasięgu ogólnomiejskim, w których każdy mieszkaniec jest odbiorcą i twórcą. Gdzie działania  dotyczą bardzo często konkretnego miejsca i lokalności.

Idea “Think globaly act localy” rezonuje w każdym ze środowisk kulturowych, które łączy program szkoły letniej on-line. Laboratorium zostało zaproszone  również, jako organizacja działającą w ramach budżetu i administracji miasta, a jednak pracująca nad innowacjami w strukturze oddolnych inicjatyw. .

Prezentację Laboratorium Innowacji Społecznych poprowadziła Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS, on-line w środę 1 lipca.

Pierwsza część to przedstawienie Laboratorium Innowacji Społecznych, jako organizacji realizującej i wdrażającej nowatorskie rozwiązania, wychodzące naprzeciw społecznym wyzwaniom, społecznym oczekiwaniom oraz pokazanie spektrum działań LIS i roli, jaką spełnia w mieście oraz  krótkie omówienie realizowanych programów i projektów. Podstawowe programy to: Rewitalizacja-GdyniaOdNowa, Budżet Obywatelski, Sieć centrów sąsiedzkich – Przystań, centrum innowacji młodzieżowych – Wymiennikownia oraz UrbanLab.

Zaprezentowane projekty: System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, Rozwój usług społecznych w Gdyni, Rewitalizacja Usług Społecznych – Gdynia OdNowa, Inkubator Innowacji Społecznych.

Druga część to szczegółowa opowieść o działaniach konkretnego programu i innowacjach społecznych, które są w nim rozwijane czyli UrbanLab.  UrbanLab zaprezentowały Monika Chabior, Magda Żółkiewicz i Magda Dębna.

UrbanLab Gdynia to trzyletni eksperyment wdrożeniowy obejmujący przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. To identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Pilotażowa koncepcja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

UrbanLab został wybrany do prezentacji w szkole letniej on-line z uwagi na jego nowatorski program i działania zarówno z mieszkańcami  jak i urzędnikami i instytucjami zaangażowanymi w kreowanie życia społecznego miast w odpowiedzi na zdefiniowane wyzwania (w 2019 r. – partycypacja, w 2020 – adaptacja do zmian klimatu oraz wyzwania miast związane z pandemią COVID-19.).

Spotkanie on-line było okazją do wymiany wiedzy i wniosków wynikających z praktyki i realizacji programów i projektów.

Było również możliwością do podzielenia się doświadczenie z kreowania i wdrażania innowacji społecznych czy też prowadzenie tzw. living labów, którego przykładem jest nasz gdyński UrbanLab.

Grupa strategiczna

Grupa Strategiczna to zespół wyznaczający kierunki rozwoju UrbanLabu Gdynia. W jej skład wchodzą ogólnopolscy eksperci i ekspertki w temacie zarządzania miastem i rozwiązań dla miast, w tym Prezydent Gdyni i Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni. Grupa powołana jest na trzy lata. To od niej zależy, czym będzie zajmował się UrbanLab w danym roku oraz w jaki sposób będzie ewoluował w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych metod znajdywania rozwiązań.

NA ZAPROSZENIE PREZYDENTA GDYNI DO GRUPY STRATEGICZNEJ DOŁĄCZYLI:

• Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego;

• dr hab. Kacper Pobłocki – antropolog i społecznik, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego;

• dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;

• Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską;

• prof. Michał Stangel – architekt, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej;

• Aleksandra Zemke – absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka hiszpańskiej organizacji Smilemundo.

Zespoły tematyczne

Zespół tematyczny to powoływana co roku grupa lokalnych ekspertów i ekspertek w określonej dziedzinie, której zadaniem jest diagnoza wyzwań w danym obszarze tematycznym i wspólne wskazanie pomysłów radzenia sobie z nimi. To forma przestrzeni dla dialogu i dyskusji o mieście w zakresie konkretnie zdefiniowanego wyzwania. W ramach prac zespołu tematycznego określany jest także zakres modułu tematycznego Programu Kompetencji Miejskich oraz zlecane są badania i konsultacje ważnych dla obszaru problemowego tematów. Tutaj też powstają pomysły na innowacje, których testowanie zapewnia UrbanLab.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI W 2019 ROKU

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

• Małgorzata Bujak – organizatorka wydarzeń, m.in. Festiwalu i Biennale Sztuki, projektu Map Sentymentalnych czy projektu Szyldy. Odpowiedzialna również za koordynację wolontariuszy i prowadzenie social mediów. Związana z organizacją Traffic Design;

• Klaudia Jarecka-Świeca – pedagożka, testerka i artystka. Realizuje głównie projekty związane z partycypacją społeczną w dzielnicach w trakcie rewitalizacji, a także angażujące mieszkańców w powstawanie dzieł. Związana z organizacją Miejsce Tworzenia;

• Marek Radyko – trener III sektora, znawca konkursów grantowych. Organizator i pomysłodawca projektów dla dużych grup odbiorców, w tym także wydarzeń związanych z psychologią, promowaniem sportu czy edukacją obywatelską. Na co dzień zajmuje się edukacją – jest dyrektorem jednej z wiodących niepublicznych szkół w województwie pomorskim. Wiceprezes stowarzyszenia In Gremio prowadzącego m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

• Martyna Regent – inicjatorka i koordynatorka Maratonów Pisania Uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowana rozwojem przestrzennym miasta i aktywnością obywatelską w tym obszarze. Na co dzień związana z organizacją Miasto Wspólne;

• Magdalena Warmowska – członkini zarządu Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego SPOT Światłowcy. Obecnie pracowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.


Przedstawiciele rad dzielnic:

• Paweł Musiał – posiada ośmioletnie doświadczenie jako radny dzielnicy Leszczynki, od dwóch kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pomysłodawca projektów włączających mieszkańców w aktywność lokalną oraz inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Współtwórca idei Forum Gdyńskich Rad Dzielnic oraz portalu informacyjnego dla młodzieży esencjagdynia.pl;

• Piotr Szpajer – obecnie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wielki Kack, podczas kadencji 2015–2019 członek Komisji Inwestycyjnej, Informacyjnej, Sportu i Turystyki, zaangażowany w działalność Forum Gdyńskich Rad Dzielnic i rozwijanie budżetu obywatelskiego w Gdyni.


Przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Gdyni:

• Salwiusz Marchel – kierujący Samodzielnym Referatem ds. Organizacji Pozarządowych odpowiadającym za koordynację, ewaluację i rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za koordynację udzielania pomocy prawnej;

• Tomasz Kamiński – kierownik Biura ds. Dzielnic, komórki Urzędu Miasta Gdyni zajmującej się wsparciem jednostek pomocniczych samorządu. W swojej pracy działa na styku rad dzielnic i urzędów, aktywnie włączając się w obszary, w których decydują mieszkańcy;

• Ewa Stokłuska – w czasie prac zespołu kierująca Działem Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych. Obecnie zastępca dyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z partycypacją obywatelską, konsultacjami społecznymi i rozwijaniem standardów budżetów obywatelskich.

• Aleksandra Markowska (dołączyła do zespołu w ostatnim miesiącu prac) – dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznych, kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych społecznie rozwiązań.


Radni Miasta Gdyni:

• Jakub Ubych – pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. dzielnic, radny miasta wywodzący się z III sektora i silnie z nim związany. Koordynator projektów grantowych, w tym z dofinansowaniem ze środków europejskich. Przez lata przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Z wykształcenia informatyk, pasjonat nowych technologii;

• Anna Myszka – zaangażowana w prace na rzecz placówek edukacyjnych, co przełożyło się na współtworzenie Gdyńskiego Forum Rad Rodziców. Pasjonatka budżetu obywatelskiego, z sukcesem wprowadzająca wraz ze społecznością szkolną projekty zmieniające przyszkolne obiekty sportowe. Popularyzatorka inicjatyw oddolnych zmieniających najbliższe otoczenie; • Marika Domozych – przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta. Swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w 2012 roku po uzyskaniu mandatu radnej Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji, a po roku została wybrana na przewodniczącą. Przygotowywała wydarzenia dla uczniów szkół, dzięki czemu nauczyła się organizacji pracy i zarządzania grupą oraz projektem.


CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2020 DS. ADAPTACJI MIASTA GDYNIA DO ZMIAN KLIMATU

• Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, odpowiadający m.in. za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, pozyskiwanie funduszy europejskich, administrację architektoniczno-budowlaną, innowacje społeczne. Od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w kształtowanie rozwoju Gdyni;

• Bartosz Frankowski – naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia. Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu koordynuje działania komórek miasta w tym zakresie;

• Krzysztof Martusewicz – główny specjalista w Referacie Adaptacji do Zmian Klimatu Wydziału Środowiska UM Gdyni. Specjalizuje się w obszarze hydrologii, zmian klimatu i gospodarki odpadami, wykorzystuje do pracy oprogramowanie GIS;

• Arkadiusz Trzeciak – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdynia. Koordynuje prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miasta oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi;

• Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, odpowiadającego za sprawy związane z remontami komunalnych budynków i lokali użytkowych oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;

• Tadeusz Schenk – naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia. Koordynuje kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzoruje estetykę terenów i obiektów w mieście. Doświadczony leśnik;

• Iwona Pianka – p.o. naczelnika Wydziału Administracyjnego. Odpowiada za utrzymanie stanu technicznego i estetycznego budynków UM, kompleksową obsługę komórek organizacyjnych, nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi w budynkach i lokalach podległych UM;

• Hanna Górecka-Banasik – kieruje Samodzielnym Referatem ds. Energetyki, odpowiadającym za politykę energetyczną, poprawę efektywności energetycznej, monitoring zużycia energii, doradztwo energetyczne, dotacje ekologiczne na instalację odnawialnych źródeł energii;

• Alicja Pawłowska – kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością UM Gdyni. Specjalizuje się w zakresie równoważenia rozwoju transportu miejskiego;

• Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej;

• Iwona Markešić – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, architekt i urbanista. Odpowiada za organizowanie pracy biura oraz nadzór nad całością jego zadań, w tym m.in. nad wykonywaniem prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni;

• Andrzej Ryński – zastępca dyrektora ds. infrastruktury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. Nadzoruje utrzymanie obiektów, infrastruktury dotyczącej retencji i odprowadzania wód opadowych. Koordynuje projekt KLIMATyczne Centrum, związany m.in. z powiększeniem obszarów zwiększających retencję;

• Joanna Krukowska – kierowniczka UrbanLab Gdynia w Laboratorium Innowacji Społecznych, socjolożka, badaczka społeczna. Specjalizuje się w obszarach partycypacji obywatelskiej, zmiany klimatu, społecznych kontekstów jedzenia. Podejmuje tematy ogrodów społecznościowych, food-sharingu i meal-sharingu.

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO 2021 DS. ADAPTACJI DO ŻYCIA W I PO PANDEMII:

Rada Ekonomiczna:

 • Katarzyna Gruszecka – Spychała – wiceprezydent ds. gospodarczych,
 • Krzysztof Borusowski – Best SA,
 • Katarzyna Wierzbowska – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Fundusz Black Swan,
 • Dariusz Bazeli – ABSL Chapter Tricity,
 • prof. Dariusz Filar – Uniwersytet Gdański,
 • prof. Anna Jurkowska Zeidler – Uniwersytet Gdański,
 • Magdalena Reńska – Eurostyl,
 • dr Marek Głuchowski – Gdański Klub Biznesu,
 • Anna Lewit – hotel Quadrille, Gdyńska Rada Turystyki,
 • dr hab. Marcin Wołek – Rada Miasta Gdyni, Uniwersytet Gdański,
 • Agata Witczak –  Refintiv
 • Bartłomiej Pawlak – Polski Fundusz Rozwoju,
 • Leszek Kopeć –  Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Rada Społeczna:

 • Michał Guć – wiceprezydent ds. innowacji,
 • Kuba Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA,
 • Ida Bocian – Fundacja Klinika Kultury,
 • Marianna Sitek – Wróblewska – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
 • Jarosław Józefczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,
 • dr hab. Sylwiusz Retowski – Uniwersytet SWPS

EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”

Od dziś na stronie LIS dostępny jest ebook „UrbanLab Gdynia. Poznajmy się na mieście”, który przygotowywano z myślą o konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”.

Przybliża on ideę urban labów, działalność UrbanLab Gdynia oraz porusza kwestie partycypacji społecznej i otwartych danych. W środku znajduje się również niepublikowany wcześniej wywiad z Prezydentem Miasta Gdyni.

To swego rodzaju prolog do konferencji przeniesionej na drugą połowę roku i mamy nadzieję, że zachęci do udziału kolejne osoby.

Pobierz ebooka TUTAJ

#becomingthecity #zostańwdomu #wGdyni

UrbanLab Gdynia

UrbanLab Gdynia to przestrzeń. Otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście z jednej strony, konkretne pomieszczenia – sala konferencyjna, biuro, kuchnia – z drugiej. UrbanLab to formuła – sposób patrzenia na miasto. To proces wspólnego wskazywania wyzwań, pracy nad najlepszymi narzędziami, by sobie z nimi radzić. Jakość naszej pracy zależy w pełni od ludzi – mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz urzędników i urzędniczek podejmujących decyzje w ich imieniu. Sami nie tworzymy innowacji. By nasze działania zmieniały społeczną rzeczywistość na lepsze, potrzebujemy wypełnić wspomnianą przestrzeń tymi, którzy o miejskich realiach wiedzą najwięcej. Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem jest stworzenie i zapewnienie optymalnych warunków dla społecznego dialogu oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego na edukację obywatelską, rozwoju umiejętności empatycznego patrzenia z różnych społecznych perspektyw, zwiększania świadomości uwarunkowań działania i rozwoju miasta. Chodzi też o bardziej prozaiczny fundament, czyli dogodne i wygodne miejsce spotkań, gdzie można usiąść, napić się dobrej kawy. I poznać się. Na mieście.

GDYNIA Z NAGRODĄ ZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Spośród analizowanych ćwierć miliona miast na świecie, Gdynia – jako jedyne miasto z Polski znalazła się w gronie najlepszych 22. Szczegółowe przesłuchania przedstawicieli wszystkich, zakwalifikowanych do ostatniego etapu miast odbyły się w minionych dniach w Rzymie. Ostatecznie Gdynia w kategorii od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców znalazła się na podium zdobywając trzecie miejsce. Współorganizatorem konkursu jest UNEP – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych powołana w celu ochrony środowiska.

– Od lat konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, której celem jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb obecnych mieszkańców, jak i kolejnych pokoleń gdynian. Dlatego, niezmiernie cieszy, że grono międzynarodowych ekspertów potwierdziło słuszność naszych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

LivCom Awards to niezwykle prestiżowy i jedyny na świecie ranking, który koncentruje się na jakości życia, starając się nagrodzić i wskazać te miasta, w których żyje się po prostu najlepiej (liveable). Przeglądu i oceny prezentacji dokonuje międzynarodowy panel jurorów składający się ze specjalistów ds. środowiska i zarządzania krajobrazem. W poprzednich edycjach finalistami były m.in. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), szwedzkie Malmo, australijskie Port Fairy czy Honolulu (USA).

– Procedura konkursowa trwała kilka miesięcy. Już w samym Rzymie byliśmy zobligowani do przedstawienia blisko godzinnej prezentacji o Gdyni opowiadając o lokalnych rozwiązaniach skoncentrowanych na mieszkańcach i jakości życia. Każde z nich musieliśmy udowodnić twardymi danymi. To wyróżnienie niezwykle cieszy i jest swoistego rodzaju potwierdzeniem, że jako gdynianie radzimy sobie naprawdę znakomicie – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Celem LivCom Awards jest rozwijanie i dzielenie się najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie miast przyjaznych do życia. Tegoroczna edycja mocno koncentrowała się na problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Każdego roku społeczności, które spotkają się na finałach LivCom Award, wymieniają się najlepszymi praktykami i doświadczeniami oraz łączą siły, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom.

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia oraz Małgorzata Czaja, kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania UM Gdyni z pamiątkowym dyplomem z LivCom Awards 2019 // fot. Kamil Złoch

Finał tegorocznych LivCom Awards 2019 odbył się na Uniwersytecie Rzymskim Tor Vergata w dniach 11–13 grudnia. Do finałów zaproszono 22 miasta i 34 projekty z ponad 30 krajów. Prezentacje zostały podzielone na 5 kategorii wg populacji miast. Gdynia znalazła się w ścisłym finale z fińskim OuluAmbon z Indonezji, Xicheng District w Chinach oraz Bergen w Norwegii ustępując miejsca jedynie dwóm ostatnim.

Dokonania gdynian na konferencji prezentowali kierownik samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania – Małgorzata Czaja, koordynator pierwszego w Polsce UrbanLab Gdynia – Przemysław Górski oraz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Bartosz Bartoszewicz.

ZNAMY SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLABU DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI.

Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”. Składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy, czyli z: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Dzielnic; 2 radnych Rady Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta; 2 przedstawicieli rad dzielnic, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów; 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek budżetowych Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta.

Otwarty nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad dzielnic prowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych, otrzymując 19 zgłoszeń: 9 od przedstawicieli organizacji pozarządowych, 8 od przedstawicieli rad dzielnic oraz 1 od osoby, która zaznaczyła, że jest reprezentantką obu kategorii. Zgodnie z par. 6 Regulaminu Zespołu Tematycznego UrbanLabu Gdynia do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, ocenie poddano wszystkie formularze spełniające wymogi formalne. Każdy z członków komisji dokonywał oceny formularzy kierując się doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami kandydatów, opisanym przez kandydata w formularzu.

W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/pracą ze społecznością lokalną/ działaniem w organizacjach pozarządowych oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

W przypadku przedstawicieli rad dzielnic ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/działalnością w radach dzielnic/pracą ze społecznością lokalną oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

Komisja wyłoniła i zarekomendowała Prezydentowi do przyjęcia do Zespołu Tematycznego siedmiu kandydatów z najwyższą uzyskaną liczbą punktów –  pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 przedstawicieli rad dzielnic. Są to:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Bujak (Stowarzyszenie Traffic Design),
 • Klaudia Jarecka-Świeca (Fundacja Miejsce Tworzenia),
 • Marek Radyko (Stowarzyszenie In gremio),
 • Martyna Regent (Stowarzyszenie Miasto Wspólne)
 • Magdalena Warmowska (Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop).

Przedstawiciele rad dzielnic:

 • Paweł Musiał (Rada Dzielnicy Leszczynki)
 • Piotr Szpajer (Rada Dzielnicy Wielki Kack).

Tym samym w rekomendowanym składzie reprezentacji znaleźli się przedstawiciele dwóch różnych rad dzielnic oraz czterech typów organizacji: organizacji działającej w obszarze wsparcia rozwoju trzeciego sektora, w tym rozwiązań parasolowych i systemowych miejskich; organizacji zrzeszającej mieszkańców, wspierających działania oddolne, partycypację; organizacji działającej w obszarze działań pomocowych, społecznych, związanych z integracją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na obszarach wymagających szczególnego wsparcia – w zakresie partycypacji grup „trudno słyszalnych” oraz organizacji działających w obszarze kultury.

Kompletny skład Zespołu Tematycznego, powołanego zarządzeniem przez Prezydenta, przedstawia się następująco:

 • Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu;
 • Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
  1. Członek Zespołu: Anna Myszka,
  2. Członek Zespołu: Marika Domozych;
 • Przedstawiciele rad dzielnic:
  1. Członek Zespołu: Paweł Musiał,
  2. Członek Zespołu: Piotr Szpajer;
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Członek Zespołu: Małgorzata Bujak,
  2. Członek Zespołu: Klaudia Jarecka-Świeca,
  3. Członek Zespołu: Marek Radyko,
  4. Członek Zespołu: Martyna Regent,
  5. Członek Zespołu: Magdalena Warmowska;
 • Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:
  1. Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic;
  2. Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych;
  3. Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych.

Prace zespołu rozpoczną się w już czerwcu i potrwają minimum do grudnia 2019 roku.

Załącznik: Zarządzenie Prezydenta wraz z z regulaminem.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.