URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

STANDARDY PARTYCYPACJI W GDYNI
NAPRZECIW WYZWANIOM
Jesteśmy w „Ratuszu”!
LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
RAPORT POSTĘPU DZIAŁAŃ zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” za WRZESIEŃ 2020 r.

STANDARDY PARTYCYPACJI W GDYNI

“Standardy partycypacji w Gdyni na przykładzie wybranych procesów konsultacyjnych” powstały w oparciu o doświadczania zdobyte podczas projektowania i przeprowadzania wybranych procesów partycypacyjnych w Gdyni. Materiał jest bezpośrednio powiązany z działaniem UrbanLabu Gdynia, którego obszarem tematycznym w 2019 roku był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Opracowanie dobrych praktyk gdyńskich procesów partycypacyjnych jest również powiązane z implementacją platformy (narzędzia teleinformatycznego) do partycypacji społecznej DECIDIM, której uruchomienie ma w najbliższym czasie wzmocnić i ułatwić prowadzenie kolejnych działań włączających mieszkańców Gdyni w proces decydowania o własnym mieście i kierunkach jego rozwoju.


Dodatkową inspiracją do powstania tego materiału były opracowania z zakresu standardów różnych narzędzi partycypacji, jakie powstały na poziomie lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym na przestrzeni ostatnich lat . Ich treść ułatwiła zebranie i usystematyzowanie gdyńskich doświadczeń, ale też utwierdziła nas w przekonaniu, że niniejsza praca może posłużyć innym podmiotom (szczególnie samorządom i jednostkom miejskim) do podjęcia lub udoskonalenia wysiłków partycypacyjnych w miejscach, w których działają.

Zapraszamy do lektury!

NAPRZECIW WYZWANIOM

Adaptacja do zmian klimatu oraz do życia po pandemii to wyzwania, nad którymi pracują Zespoły Tematyczne UrbanLab Gdynia.

Zmiany na świecie sprawiają, że miasta mierzą się z nowymi wyzwaniami. Trzeba im sprostać, by zapewnić wysoką jakość życia mieszkańcom. Poszukiwanie skutecznych, długofalowych rozwiązań, wymaga eksperckiej współpracy międzysektorowej. Z tego wynika powołanie specjalnych zespołów, które opracowują nowatorskie działania możliwe do wdrożenia w Gdyni – mówi wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała.

GLOBALNE WYZWANIA…

Wyzwanie, któremu w danym roku poświęcone zostaną działania UrbanLab Gdynia, określa Grupa Strategiczna – kluczowi przedstawiciele administracji lokalnej i władz miasta oraz interdyscyplinarne grono ekspertów. To tematy ważne globalnie, dla których rozwiązań należy poszukiwać lokalnie. Na zaproszenie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka grupę tworzą: doradca dla samorządów miast i gmin Wojciech Kłosowski; dr hab. Kacper Pobłocki, antropolog i społecznik; publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer; architekt i urbanista prof. Michał Stangel, dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego a także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke oraz członkowie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni.

… LOKALNE ROZWIĄZANIA

Tym samym, decyzją Grupy Strategicznej wyzwaniem roku 2020 jest adaptacja do zmiany klimatu. Wypracowywane rozwiązania mają łagodzić i ograniczać skutki występowania w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących efekt zmian klimatu. Działania adaptacyjne w tym obszarze koncentrują się m.in. wokół ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, czy działań związanych z gospodarką wód opadowych oraz  zielenią w mieście.

W lutym powołany został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony z przedstawicieli i przedstawicielek różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół ten pełni funkcję doradczą i opiniodawczą w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni. Do udziału w pracy UrbanLabu w tym obszarze zaproszeni są także mieszkańcy. Od początku roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do zmian klimatu poświęcone są także tegoroczne działania dwóch komponentów Inkubatora Miejskiego UrbanLab: Programu Kompetencji Miejskich oraz Pomysłu na Miasto. Z kolei na przełomie kwietnia i maja, podczas spotkania Grupy Strategicznej, zapadła decyzja o rozpoczęciu analizy kolejnego wyzwania: adaptacji do życia po pandemii, nad którym prace będą trwać do końca 2021 roku.

Nowy Zespół Tematyczny złożony jest z dwóch rad: Ekonomicznej i Społecznej. W skład wchodzą przedstawiciele samorządu, biznesu, NGO i nauki. Celem prac jest m.in. minimalizacja negatywnych skutków pandemii oraz wypracowanie konkretnych narzędzi opowiadających na potrzeby zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorców.

Jesteśmy w „Ratuszu”!

W Gdyni od wielu lat wydawany jest papierowy i elektroniczny tygodnik RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. W numerze wydanym jakiś czas temu ukazała się „dodatkowa wkładka”, w której można zapoznać się z realizowanymi od początku projektu działaniami UrbanLabu oraz planami na przyszłość. Materiał jest dostępny w formie elektronicznej. Zachęcamy do lektury.

LUDZIE, DIALOG, WYZWANIA. URBANLAB TO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

UrbanLab to innowacyjna forma współpracy, łącząca pomysły mieszkańców z wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Z podobnych metod korzystają czołowe europejskie miasta, a Gdynia od ubiegłego roku testuje koncepcję tego instrumentu oraz dostosowuje jego formułę do potrzeb gdynian i gdynianek. Podstawowym założeniem UrbanLab Gdynia jest wymiana wiedzy i doświadczeń różnych grup, a przede wszystkim – wspólne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed miastami. Metoda ta zakłada szereg działań umożliwiających i wzmacniających współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, urzędników oraz biznesu. Efekty tej współpracy to nowe rozwiązania i procesy, dzięki którym miasto będzie rozwijać się w sposób zrównoważony.

Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem, jest równoczesna dyskusja oraz poszukiwanie rozwiązań na globalne wyzwania. To ambitne zadanie realizujemy włączając dotychczas niepołączonych – zarówno wewnątrz Urzędu Miasta, jak i pomiędzy sektorami, czy specjalnościami. UrbanLab to trzyletni eksperyment, z którego korzystać będzie nie tylko Gdynia, ale też dowolne zainteresowane miasto – mówi Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia.

Z drugiej strony, UrbanLab Gdynia realizuje działania, z których lokalna społeczność może korzystać już teraz. To m.in. wykłady i dyskusje w UrbanCafé prowadzone online, a następnie udostępniane w formie filmów i podcastów, by każdy mógł w nich uczestniczyć lub odsłuchać w dogodnej chwili. Zespół UrbanLab we współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Jakości Życia i Integracji Systemów Zarządzania zasila także gdyńską bazę otwartych danych, która jest źródłem wiedzy i informacji o mieście. W trakcie jest też przygotowanie platformy DECIDIM, czyli narzędzia online wspierającego procesy konsultacji społecznych i partycypacji. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z trwającymi konsultacjami społecznymi oraz wzięcia udziału w procesach miastotwórczych – wszystko w jednym miejscu online.

Gdynia rozwija się w oparciu o potencjał swoich mieszkańców i mieszkanek. To dlatego tak ważne jest angażowanie gdynian i gdynianek w życie miasta – także w zakresie globalnie wyzwań takich jak partycypacja, adaptacja do zmian klimatu oraz radzenie sobie ze skutkami pandemii. UrbanLab Gdynia umożliwia współpracę różnych środowisk. Miejsce szeroko otwarte na osoby, które mieszkając w Gdyni, najlepiej znają potrzeby, na jakie powinniśmy razem odpowiadać. Zachęcamy wszystkich do działania! – zachęca Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Wyzwania, na które odpowiada UrbanLab Gdynia, są bez wątpienia ważne globalnie i kluczowe dla przyszłości. Efekty działań podejmowanych w skali lokalnej, będą widoczne długofalowo, ale z tych pierwszych mieszkańcy mogą korzystać już dziś. UrbanLab Gdynia, poza wypracowywaniem narzędzi i polityk, to także spotkania, debaty i warsztaty podnoszące kompetencje oraz wspierające rozwój osobisty. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu w UrbanLab Gdynia jego uczestnicy będą wzmacniać się także w roli miejskich liderów zmian – mówi Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji.

RAPORT POSTĘPU DZIAŁAŃ zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” za WRZESIEŃ 2020 r.

Działanie 1 – Wyznaczanie i dookreślanie Wyzwań Rozwojowych

1. Prace Grupy Strategicznej i Zespołów tematycznych

 • Prace Grupy Strategicznej – członkowie Grupy Strategicznej obradują w sposób ciągły z formule online. Członkowie Grupy przesyłają do Moderatora opinie, materiały, propozycje dotyczące obszarów tematycznych dwóch jednocześnie działających Zespołów Tematycznych: adaptacji ds. klimatu oraz akceptacji ds. życia po pandemii.
 • Zespół Tematyczny 2020 – do spraw adaptacji do zmian klimatu – bieżąca wymiana poglądów, stanowisk i opinii członków zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zespół Tematyczny 2021 – do spraw adaptacji do życia po pandemii – bieżąca wymiana poglądów, stanowisk i opinii członków zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. Diagnoza problemów w wybranym obszarze tematycznym:

 • Zespół Tematyczny 2019 – do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji – bieżące prace nad opracowaniem standardów partycypacji, w tym opracowanie narzędziownika – tj. praktycznych przykładów gdyńskich doświadczeń partycypacyjnych  oraz zoperacjonalizowaniem fiszki edukacji. W ramach prac nad Narzędziownikiem wybrano pięć dobrych praktyk dotyczących konsultacji, które są obecnie opracowywane w formie przykładów. Jednocześnie prowadzone są prace nad opisaniem doświadczenia zdobytego w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Pracujemy nad zestawem wykorzystanych narzędzi oraz porad wynikających z doświadczeń (”lessons learnt”). W zestawie znajdzie się m.in. wzór uchwały, zarządzenia, materiały informacyjne, itp.
 • Zespół Tematyczny 2020 – do spraw adaptacji do zmian klimatu – w odpowiedzi na zapytania, opinie i poglądy zgłaszane przez członków Zespołu Tematycznego zdecydowano o konieczności  przeprowadzenia badania społecznego pt. Mieszkańcy Gdyni wobec adaptacji do zmian klimatu. Obecnie trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia celem wybrania Wykonawcy, który przeprowadzi badanie i sporządzi raport.
 • Zespół Tematyczny 2021 – do spraw adaptacji do życia po pandemii – w odpowiedzi na zapytania, opinie i poglądy zgłaszane przez członków Zespołu Tematycznego zdecydowano o konieczności  zamówienia  produkcji  podcastów w tematyce odporności miast w świetle zmian klimatu oraz życia w czasach pandemii. Obecnie trwają prace nad opisem zakresu zamówienia celem wybrania Wykonawcy, który wyprodukuje 6 podcastów o czasie trwania nie krótszym niż 60 minut każdy.


Działanie 2 – Inicjowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań Inkubator Innowacji

 1. Inkubator Innowacji
 • Pomysł na Miasto 2019 –  W dalszym ciągu trwają prace związane z realizacją pilotażu 4 pomysłów oraz opisu 2 pomysłów  (mikro innowacji w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów)  wyłonionych w otwartym naborze. We współpracy z wybranymi jednostkami / wydziałami miejskimi, tj. Gdyńskim Centrum Sportu, Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydziałem Ogrodnika Miejskiego są realizowane wspólne działania pilotażowe mające na celu dopracowanie wybranych pomysłów do postaci projektów i stworzenie prototypów (zgodnie ze ścieżką: dopracowanie > prototypowanie > testowanie > ewaluacja > model). Włączenie pracowników administracji zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych urzędu miasta i jednostkach miejskich ma na celu zwiększenie interdyscyplinarności oraz budowanie przestrzeni do pracy międzysektorowej/ międzywydziałowej, podnoszącej tematy, które istnieją „na styku sektorów”.
 • Pomysł na Miasto 2020 – Ogłoszony w czerwcu nabór trwa do 19 października 2020 r. Informacje o naborze zamieszczone zostały m.in. na stronie UrbanLabu w Gdyni https://urbanlab.gdynia.pl/artykuly/zielone-pomysly-na-miasto-poszukiwane/
 • PKM 2020 – we wrześniu 2020 r. w ramach  2. edycji Programu KM poświęconej adaptacji do zmian klimatu w mieście odbyło się 7 spotkań szkoleniowo-warsztatowych w formie online. Spotkania odbyły się w następujących terminach:

  • 8.09 2020 r.(wtorek), godz. 17:30-20:30,
  • 10.09.2020 r. (czwartek), godz. 17:30-20:30,
  • 15.09.2020 r. (wtorek), godz. 17:30-19:30,
  • 17.09.2020 r. (czwartek), godz. 17:30-19:30,
  • 22.09.2020 r. (wtorek), godz. 17:30-20:30,
  • 24.09.2020 r. (czwartek), godz. 17:30-19:30,
  • 29.09.2020 r. (wtorek), godz. 17:30-20:30.

Przed złożeniem prac końcowych przez 15 uczestników PKM planowane są jeszcze spotkania online celem dopracowania  złożonych pomysłów. Jednocześnie uczestnikom PKM 2020 udostępniono 3 wykłady online w formie nagrań audio wideo do odtworzenia w dowolnym dla nich czasie. Udostępnione wykłady noszą tytuły: „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie człowieka” , „Partycypacyjne projektowanie terenów zielonych w mieście z uwzględnieniem zmiany klimatu”, „Patrzymy na zamykające się okno – stan i przyszłość środowiska w obliczu zmiany klimatu” Wykłady zostały udostępnione na stronie: www.urbanlabgdynia.podbean.com

2. Funkcjonowanie Grup Roboczych

 • We wrześniu utworzono grupę roboczą ds. konsultacji społecznych w obszarze adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z decyzją i potrzebą w tym zakresie zgłoszoną przez Prezydenta Miasta Gdyni p. Wojciecha Szczurka oraz Przewodniczącego Zespołu Tematycznego ds. adaptacji do zmian klimatu wiceprezydenta Miasta Gdyni ds. innowacji p. Michała Gucia.
 • Powołana we wrześniu grupa robocza ds. konsultacji społecznych w obszarze adaptacji do zmian klimatu odbyła robocze spotkania. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Zespołem tematycznym ds. adaptacji dz. klimatu  w zakresie  konsultacji społecznych, które będą włączać mieszkańców Gdyni w prace nad wyzwaniem adaptacji do zmian klimatu.
 • We wrześniu trwały przygotowania do powołania grupy roboczej ds. aranżacji platformy decidim. Zgodnie z założeniami będzie się ona składać zarówno z pracowników merytorycznych z jednostek powiązanych i wydziałów miejskich oraz z ekspertów zewnętrznych. Grupa ma przede wszystkim wspólnie z działem merytorycznym LIS dyskutować i rozpracowywać aranżację zaimplementowanej platformy – zgodnie z założeniami o interdyscyplinarności i międzysektorowości.

3. Informatyczna platforma dialogu – w dniu 22 września 2020 r. została odebrana zaimplementowana platforma Decidim wraz tłumaczeniem nazewnictwa i opisów na język polski. Szkolenia z zakresu obsługi oraz narzędzi posiadanej przez zaimplementowaną platformę odbyły się 24, 25 i 28 września 2020 r. Kolegium prezydenta Gdyni  wybrało nazwę platformy dialogu:  www.konsultujemy.gdynia.pl  (wstępnie wcześniej wybrana nazwa domeny: www.dialog.gdynia.pl  okazała się niedostępna). W dalszym ciągu w ramach prac – godzin developerskich, zaimplementowana platforma będzie dostosowywana do naszych potrzeb i warunków polskich. Obecnie trwają wstępne prace nad planowaniem aranżacji w ścisłej współpracy z Działem Diagnoz i Partycypacji LIS.

4. Hackathon – przygotowywanie dokumentacji zamówienia w zakresie wyboru Wykonawcy, który  przeprowadzi we współpracy z Zamawiającym to wydarzenie.


Działanie 3 – Pozostałe funkcje UrbanLab i działania horyzontalne

 1. Funkcjonowanie UrbanCafé’ – w ciągu miesiąca odbyło się 5 wydarzeń otwartych (debat online, premier filmów)
 2. Na kanale https://urbanlabgdynia.podbean.com/  udostępnione zostały kolejne podcasty.
 3. Otwieranie danych www.otwartedane.gdynia.pl
  W ramach procesu ciągłego trwa agregacja danych oraz digitalizacja i opracowywanie formatów danych celem ich publikacji na portalu. We wrześniu 2020 r. otwarto dane w zakresie miesięcznych zbiorów ilości odebranych odpadów z podziałem na sektory oraz pomiary liczników rowerowych.
 4. Promocja
  25 września 2020 r. wydanowkładkę o  UrbanLabie, która została zamieszczona w Ratuszu – bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni, wydawanym w nakładzie 28.000 egzemplarzy, ukazującym się w każdy piątek w 168 punktach miasta. Ratusz jest również dostępny na stronie http://www.gdynia.pl/.
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.