URBAN LAB

Miejsce spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące przed Gdynią.

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS
Grupa strategiczna
Zespoły tematyczne
EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”
UrbanLab Gdynia

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA ONLINE W LIS

Między innymi rewitalizacji, centrom sąsiedzkim Przystań oraz UrbanLabowi poświęcona była pierwsza wizyta studyjna online w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rokrocznie na przełomie czerwca i lipca  międzynarodowe konsorcjum 5 uniwersytetów (Aalborg, Lincoln, Lizbona, Paryż i Warszawa) organizuje szkołę letnią on-line dla studentów programu Advanced Development in Social Work (https://socialworkadvances.org/ ). Jest to 16 praktyków pracy socjalnej, którzy kształcą się podczas studiów magisterskich do pracy w obszarze międzynarodowej pracy socjalnej.

Innowacje społeczne to temat tegorocznej szkoły letniej, w której uczestniczą studenci i profesorowie z Hong Kongu, Ukrainy, Chin, Gruzji, Egiptu, Libii, Niemiec, Ghany, Trynidad i Tobago, Indie, Nepalu, Pakistanu, Ugandy, Filipin, Japonii, Polski, Stanów Zjednoczonych.

Podczas „zajęć” on-line w tegorocznym programie wybór prelegentów dokonywany był tak, aby pokazać studentom  organizacje o różnym zasięgu realizujące programy z obszaru „społeczne innowacje”.

Do  przeprowadzenia prelekcji  zostało zaproszone Laboratorium Innowacji Społecznych, jako instytucja, która realizuje programy  o zasięgu ogólnomiejskim, w których każdy mieszkaniec jest odbiorcą i twórcą. Gdzie działania  dotyczą bardzo często konkretnego miejsca i lokalności.

Idea “Think globaly act localy” rezonuje w każdym ze środowisk kulturowych, które łączy program szkoły letniej on-line. Laboratorium zostało zaproszone  również, jako organizacja działającą w ramach budżetu i administracji miasta, a jednak pracująca nad innowacjami w strukturze oddolnych inicjatyw. .

Prezentację Laboratorium Innowacji Społecznych poprowadziła Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS, on-line w środę 1 lipca.

Pierwsza część to przedstawienie Laboratorium Innowacji Społecznych, jako organizacji realizującej i wdrażającej nowatorskie rozwiązania, wychodzące naprzeciw społecznym wyzwaniom, społecznym oczekiwaniom oraz pokazanie spektrum działań LIS i roli, jaką spełnia w mieście oraz  krótkie omówienie realizowanych programów i projektów. Podstawowe programy to: Rewitalizacja-GdyniaOdNowa, Budżet Obywatelski, Sieć centrów sąsiedzkich – Przystań, centrum innowacji młodzieżowych – Wymiennikownia oraz UrbanLab.

Zaprezentowane projekty: System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, Rozwój usług społecznych w Gdyni, Rewitalizacja Usług Społecznych – Gdynia OdNowa, Inkubator Innowacji Społecznych.

Druga część to szczegółowa opowieść o działaniach konkretnego programu i innowacjach społecznych, które są w nim rozwijane czyli UrbanLab.  UrbanLab zaprezentowały Monika Chabior, Magda Żółkiewicz i Magda Dębna.

UrbanLab Gdynia to trzyletni eksperyment wdrożeniowy obejmujący przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. To identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Pilotażowa koncepcja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

UrbanLab został wybrany do prezentacji w szkole letniej on-line z uwagi na jego nowatorski program i działania zarówno z mieszkańcami  jak i urzędnikami i instytucjami zaangażowanymi w kreowanie życia społecznego miast w odpowiedzi na zdefiniowane wyzwania (w 2019 r. – partycypacja, w 2020 – adaptacja do zmian klimatu oraz wyzwania miast związane z pandemią COVID-19.).

Spotkanie on-line było okazją do wymiany wiedzy i wniosków wynikających z praktyki i realizacji programów i projektów.

Było również możliwością do podzielenia się doświadczenie z kreowania i wdrażania innowacji społecznych czy też prowadzenie tzw. living labów, którego przykładem jest nasz gdyński UrbanLab.

Grupa strategiczna

Grupa Strategiczna to zespół wyznaczający kierunki rozwoju UrbanLabu Gdynia. W jej skład wchodzą ogólnopolscy eksperci i ekspertki w temacie zarządzania miastem i rozwiązań dla miast, w tym Prezydent Gdyni i Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni. Grupa powołana jest na trzy lata. To od niej zależy, czym będzie zajmował się UrbanLab w danym roku oraz w jaki sposób będzie ewoluował w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych metod znajdywania rozwiązań.

NA ZAPROSZENIE PREZYDENTA GDYNI DO GRUPY STRATEGICZNEJ DOŁĄCZYLI:

• Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego;

• dr hab. Kacper Pobłocki – antropolog i społecznik, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego;

• dr hab. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego;

• Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską;

• prof. Michał Stangel – architekt, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej;

• Aleksandra Zemke – absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka hiszpańskiej organizacji Smilemundo.

Zespoły tematyczne

Zespół tematyczny to powoływana co roku grupa lokalnych ekspertów i ekspertek w określonej dziedzinie, której zadaniem jest diagnoza wyzwań w danym obszarze tematycznym i wspólne wskazanie pomysłów radzenia sobie z nimi. To forma przestrzeni dla dialogu i dyskusji o mieście w zakresie konkretnie zdefiniowanego wyzwania. W ramach prac zespołu tematycznego określany jest także zakres modułu tematycznego Programu Kompetencji Miejskich oraz zlecane są badania i konsultacje ważnych dla obszaru problemowego tematów. Tutaj też powstają pomysły na innowacje, których testowanie zapewnia UrbanLab.

Aby zespół tematyczny faktycznie stanowił przestrzeń do rozmowy o innowacjach, a pomysły powstające w trakcie prac były uniwersalne i spełniały wymagania swoich interesariuszy, członkowie i członkinie zespołu dobierani są tak, by reprezentowali jak największą liczbę grup zainteresowanych zarówno samym rozwiązaniem, jak i kolejnymi etapami jego tworzenia.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PARTYCYPACJI W 2019 ROKU

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

• Małgorzata Bujak – organizatorka wydarzeń, m.in. Festiwalu i Biennale Sztuki, projektu Map Sentymentalnych czy projektu Szyldy. Odpowiedzialna również za koordynację wolontariuszy i prowadzenie social mediów. Związana z organizacją Traffic Design;

• Klaudia Jarecka-Świeca – pedagożka, testerka i artystka. Realizuje głównie projekty związane z partycypacją społeczną w dzielnicach w trakcie rewitalizacji, a także angażujące mieszkańców w powstawanie dzieł. Związana z organizacją Miejsce Tworzenia;

• Marek Radyko – trener III sektora, znawca konkursów grantowych. Organizator i pomysłodawca projektów dla dużych grup odbiorców, w tym także wydarzeń związanych z psychologią, promowaniem sportu czy edukacją obywatelską. Na co dzień zajmuje się edukacją – jest dyrektorem jednej z wiodących niepublicznych szkół w województwie pomorskim. Wiceprezes stowarzyszenia In Gremio prowadzącego m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;

• Martyna Regent – inicjatorka i koordynatorka Maratonów Pisania Uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowana rozwojem przestrzennym miasta i aktywnością obywatelską w tym obszarze. Na co dzień związana z organizacją Miasto Wspólne;

• Magdalena Warmowska – członkini zarządu Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego SPOT Światłowcy. Obecnie pracowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.


Przedstawiciele rad dzielnic:

• Paweł Musiał – posiada ośmioletnie doświadczenie jako radny dzielnicy Leszczynki, od dwóch kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Pomysłodawca projektów włączających mieszkańców w aktywność lokalną oraz inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego. Współtwórca idei Forum Gdyńskich Rad Dzielnic oraz portalu informacyjnego dla młodzieży esencjagdynia.pl;

• Piotr Szpajer – obecnie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wielki Kack, podczas kadencji 2015–2019 członek Komisji Inwestycyjnej, Informacyjnej, Sportu i Turystyki, zaangażowany w działalność Forum Gdyńskich Rad Dzielnic i rozwijanie budżetu obywatelskiego w Gdyni.


Przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Gdyni:

• Salwiusz Marchel – kierujący Samodzielnym Referatem ds. Organizacji Pozarządowych odpowiadającym za koordynację, ewaluację i rozwój współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz za koordynację udzielania pomocy prawnej;

• Tomasz Kamiński – kierownik Biura ds. Dzielnic, komórki Urzędu Miasta Gdyni zajmującej się wsparciem jednostek pomocniczych samorządu. W swojej pracy działa na styku rad dzielnic i urzędów, aktywnie włączając się w obszary, w których decydują mieszkańcy;

• Ewa Stokłuska – w czasie prac zespołu kierująca Działem Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych. Obecnie zastępca dyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z partycypacją obywatelską, konsultacjami społecznymi i rozwijaniem standardów budżetów obywatelskich.

• Aleksandra Markowska (dołączyła do zespołu w ostatnim miesiącu prac) – dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z wykluczeniem społecznych, kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych społecznie rozwiązań.


Radni Miasta Gdyni:

• Jakub Ubych – pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. dzielnic, radny miasta wywodzący się z III sektora i silnie z nim związany. Koordynator projektów grantowych, w tym z dofinansowaniem ze środków europejskich. Przez lata przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Z wykształcenia informatyk, pasjonat nowych technologii;

• Anna Myszka – zaangażowana w prace na rzecz placówek edukacyjnych, co przełożyło się na współtworzenie Gdyńskiego Forum Rad Rodziców. Pasjonatka budżetu obywatelskiego, z sukcesem wprowadzająca wraz ze społecznością szkolną projekty zmieniające przyszkolne obiekty sportowe. Popularyzatorka inicjatyw oddolnych zmieniających najbliższe otoczenie; • Marika Domozych – przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta. Swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w 2012 roku po uzyskaniu mandatu radnej Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji, a po roku została wybrana na przewodniczącą. Przygotowywała wydarzenia dla uczniów szkół, dzięki czemu nauczyła się organizacji pracy i zarządzania grupą oraz projektem.


W roku 2020 pracę rozpoczął zespół tematyczny ds. adaptacji do zmian klimatu składający się z interdyscyplinarnego grona urzędników wnoszącego wiedzę i doświadczenie z różnych specjalizacji.

Zespół pracuje w składzie:

• Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, odpowiadający m.in. za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, pozyskiwanie funduszy europejskich, administrację architektoniczno-budowlaną, innowacje społeczne. Od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w kształtowanie rozwoju Gdyni;

• Bartosz Frankowski – naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia. Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu koordynuje działania komórek miasta w tym zakresie;

• Krzysztof Martusewicz – główny specjalista w Referacie Adaptacji do Zmian Klimatu Wydziału Środowiska UM Gdyni. Specjalizuje się w obszarze hydrologii, zmian klimatu i gospodarki odpadami, wykorzystuje do pracy oprogramowanie GIS;

• Arkadiusz Trzeciak – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Gdynia. Koordynuje prowadzenie spraw dotyczących inwestycji miasta oraz inwestycji wspólnych z różnymi środowiskami lokalnymi;

• Beata Brzostowska – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, odpowiadającego za sprawy związane z remontami komunalnych budynków i lokali użytkowych oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych;

• Tadeusz Schenk – naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdynia. Koordynuje kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzoruje estetykę terenów i obiektów w mieście. Doświadczony leśnik;

• Iwona Pianka – p.o. naczelnika Wydziału Administracyjnego. Odpowiada za utrzymanie stanu technicznego i estetycznego budynków UM, kompleksową obsługę komórek organizacyjnych, nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi w budynkach i lokalach podległych UM;

• Hanna Górecka-Banasik – kieruje Samodzielnym Referatem ds. Energetyki, odpowiadającym za politykę energetyczną, poprawę efektywności energetycznej, monitoring zużycia energii, doradztwo energetyczne, dotacje ekologiczne na instalację odnawialnych źródeł energii;

• Alicja Pawłowska – kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością UM Gdyni. Specjalizuje się w zakresie równoważenia rozwoju transportu miejskiego;

• Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem transportu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej;

• Iwona Markešić – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, architekt i urbanista. Odpowiada za organizowanie pracy biura oraz nadzór nad całością jego zadań, w tym m.in. nad wykonywaniem prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni;

• Andrzej Ryński – zastępca dyrektora ds. infrastruktury w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. Nadzoruje utrzymanie obiektów, infrastruktury dotyczącej retencji i odprowadzania wód opadowych. Koordynuje projekt KLIMATyczne Centrum, związany m.in. z powiększeniem obszarów zwiększających retencję;

• Joanna Krukowska – koordynatorka merytoryczna UrbanLab Gdynia w Laboratorium Innowacji Społecznych, socjolożka, badaczka społeczna. Specjalizuje się w obszarach partycypacji obywatelskiej, zmiany klimatu, społecznych kontekstów jedzenia. Podejmuje tematy ogrodów społecznościowych, food-sharingu i meal-sharingu.

EBOOK „URBANLAB GDYNIA. POZNAJMY SIĘ NA MIEŚCIE”

Od dziś na stronie LIS dostępny jest ebook „UrbanLab Gdynia. Poznajmy się na mieście”, który przygotowywano z myślą o konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”.

Przybliża on ideę urban labów, działalność UrbanLab Gdynia oraz porusza kwestie partycypacji społecznej i otwartych danych. W środku znajduje się również niepublikowany wcześniej wywiad z Prezydentem Miasta Gdyni.

To swego rodzaju prolog do konferencji przeniesionej na drugą połowę roku i mamy nadzieję, że zachęci do udziału kolejne osoby.

Pobierz ebooka TUTAJ

#becomingthecity #zostańwdomu #wGdyni

UrbanLab Gdynia

UrbanLab Gdynia to przestrzeń. Otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście z jednej strony, konkretne pomieszczenia – sala konferencyjna, biuro, kuchnia – z drugiej. UrbanLab to formuła – sposób patrzenia na miasto. To proces wspólnego wskazywania wyzwań, pracy nad najlepszymi narzędziami, by sobie z nimi radzić. Jakość naszej pracy zależy w pełni od ludzi – mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz urzędników i urzędniczek podejmujących decyzje w ich imieniu. Sami nie tworzymy innowacji. By nasze działania zmieniały społeczną rzeczywistość na lepsze, potrzebujemy wypełnić wspomnianą przestrzeń tymi, którzy o miejskich realiach wiedzą najwięcej. Zadaniem, które stoi przed UrbanLabem jest stworzenie i zapewnienie optymalnych warunków dla społecznego dialogu oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego na edukację obywatelską, rozwoju umiejętności empatycznego patrzenia z różnych społecznych perspektyw, zwiększania świadomości uwarunkowań działania i rozwoju miasta. Chodzi też o bardziej prozaiczny fundament, czyli dogodne i wygodne miejsce spotkań, gdzie można usiąść, napić się dobrej kawy. I poznać się. Na mieście.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.