O idei

UrbanLab Gdynia to program służący do dzielenia się wiedzą. UrbanLab tworzy przestrzeń dialogu pomiędzy mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, w tym środowiskiem naukowym i biznesowym. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu polega na diagnozowaniu wyzwań i potrzeb oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które pogłębią lepsze rozumienie problemów i zbliżą nas do adaptacji, łagodzenia lub przeciwdziałania trwającym i nadchodzącym kryzysom.

UrbanLab Gdynia powstał w marcu 2019 roku, dzięki realizacji trzyletniego eksperymentu wdrożeniowego realizowany ze środków i przy zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, pt. “Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Pilotaż objął przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie.

To identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

UrbanLab Gdynia to także poligon doświadczalny i okazja do namysłu nad tym, jak taka formuła się sprawdza i w jakim kształcie może być adaptowana w polskich miastach. Działanie może być skuteczne i efektywne tylko wtedy, gdy jest dostosowane do uwarunkowań lokalnych.

Narodziny pomysłu na urban laby w Polsce, a następnie wypracowanie w IRMiR koncepcji, według której są one pilotażowo wdrażane w Gdyni i w Rzeszowie, miały miejsce po zidentyfikowaniu braku tego typu instrumentów w naszym kraju – mówi dr Bartosz Piziak, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. – Chcielibyśmy, aby dzięki ich wdrożeniu wzrosła rola mieszkańców, którzy poprzez zaangażowanie w realizowane projekty czy organizowane wydarzenia mogą współdecydować i aktywnie uczestniczyć w zrównoważonym rozwoju swojego miasta. Narzędzie, jakim jest urban lab, ma służyć rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów miejskich i indukowaniu rozwoju lokalnego dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego (urząd miasta), społecznego (mieszkańcy, NGO), prywatnego (biznes) i nauki (uczelnie wyższe, instytucje naukowe i edukacyjne). Mamy nadzieję, że inne miasta wykorzystają doświadczenia Gdyni i Rzeszowa i że powstaną kolejne urban laby, które stworzą sieć współpracy, za pomocą której będą wypracowywane innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców”.

Zgodnie z definicją opracowaną na podstawie przeprowadzonych badań i analizy literatury przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR):
urban lab to instrument (organizacja i przestrzeń fizyczna – biurowa i/lub część miasta wybrana do eksperymentowania wybranych rozwiązań) współpracy władz miejskich z mieszkańcami (w tym w szczególności reprezentowanymi przez NGO, właścicieli nieruchomości czy wspólnoty mieszkaniowe) przedsiębiorstwami (od lokalnych mikroprzedsiębiorstw, po globalne koncerny) oraz podmiotami naukowymi (uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, eksperci), mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów (inicjowanie, testowanie, wdrażanie i ewaluację projektów) oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Celem projektu jest przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego, poprzez  stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakłada wdrożenie do działań miasta min. takich narzędzi jak UrbanCafe, zespół strategiczny, zespół tematyczny, inkubator innowacji społecznych w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”. Działania zaplanowane są w cyklach rocznych, a każdy rok podporządkowany jest przewodniemu tematowi odpowiadającemu na ważne dla miasta wyzwania. Rok 2019 poświęcony był zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, rok 2020 ukierunkowany jest na adaptacji do zmian klimatu.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2021

Dofinansowanie UE: 2 593 446,90 zł

Pilotażowy projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada m.in. za zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej należą sprawy z zakresu działu administracji rządowej rozwój regionalny.

Zadanie jest koordynowane przez Departament Programów Pomocowych, odpowiedzialny m.in.: realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020), inicjowanie i realizację projektów współpracy bilateralnej w ramach programu „Polska Pomoc Rozwojowa” i innych źródeł oraz prowadzenie spraw nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.


Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
https://www.popt.gov.pl/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie urbanlabnet-1.png

Nasze działania są realizowane we współpracy merytorycznej z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, którego misją jest wspieranie władz państwowych oraz samorządowych w procesie optymalnego zarządzania miastami, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Więcej informacji można znaleźć na:  http://irmir.pl/ oraz http://urbanlab.net/.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie UrbanLabRzeszow_LOGO-1-1024x525.png


W ramach tego samego projektu, na bazie koncepcji stworzonej przez IRMiR, powstał Urban Lab Rzeszów. Stanowi on przestrzeń do prototypowania rozwiązań miejskich, w której nauka, eksperymenty, innowacje i wynalazki są wspierane poprzez ciekawość, kreatywność, praktyczne tworzenie i co najważniejsze, poprzez otwartą wymianę wiedzy.

Więcej informacji można znaleźć na:

https://urbanlab.erzeszow.pl/ oraz https://www.facebook.com/UrbanLabRzeszow/

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.urbanlab.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.